Kako reverberacija zvuka određuje akustiku u prostoriji

Kako reverberacija zvuka određuje akustiku u prostoriji

Arhitektura, Članci, Evergreen, Gradjevinski materijali, Materijali
Ukoliko se izvor zvuka nalazi u zatvorenoj prostoriji, mi nećemo čuti samo zvuk koji dolazi od njega nego ćemo čuti i zvukove koji dolaze indirektno, reflektujući se od okolnog prostora. Intenzitet reflektovanih zvukova zavisi od geometrije prostorije, oblika i veličine, kao i od materijala od kojih su napravljeni zidovi, podovi i plafoni. Najvažnija akustična osobina prostorije je vrijeme reverberacije tj. vrijeme za koje intenzitet zvuka opadne za 60 dB. Jednostavnije rečeno, to je vrijeme koje prođe dok  zvuk prosječne jačine, nakon prestanka zvučnog izvora, postane nečujan. Pravilnim projektovanjem prostorije i upotrebom enterijerskih materijala sa određenim sposobnostima apsorpcije zvuka postiže se traženo vrijeme reverberacije. (more…)
Read More
Šta je tvrdoća kamena, od čega zavisi i kako se mjeri

Šta je tvrdoća kamena, od čega zavisi i kako se mjeri

Članci, Evergreen, Gradjevinski materijali, Materijali
Tvrdoća kamena, koja zavisi od tvrdoće minerala i vezivnog materijala, predstavlja otpornost kamena protiv paranja ili zarezivanja nekim drugim tvrdim materijalom. Za utvrđivanje tvrdoće minerala se koristi Mosova skala tvrdoće na kojoj su različite vrste minerala poređanje po stepenu tvrdoće. Mosova skala se bazira na sposobnosti jednog materijala da ogrebe drugi. Ako bi na primjer neki mineral mogao biti ogreban Kvarcom, a ne bi mogao biti ogreban Feldspatom, onda bi on bio između 6. i 7. stepena tvrdoće. (more…)
Read More
Fizičke osobine kamena kao građevinskog materijala

Fizičke osobine kamena kao građevinskog materijala

Arhitektura, Članci, Evergreen, Gradjevinarstvo, Gradjevinski materijali, Materijali
Da bi se u građevinarstvu kamen pravilno i racionalno koristio potrebno je poznavati njegove fizičke, hemijske i mehaničke osobine. Prilikom projektovanja konstrukcija projektant kao ulazne podatke ima informacije o sredini u kojoj će se graditi: nadmorsku visinu, jačinu udara vjetra, količinu padavina, ljetnje i zimske temperature na lokaciji itd. Na osnovu ovih parametara i same namjene objekta on treba izabrati odgovarajuću vrstu kamena koja će biti postojana na datoj lokaciji. Da bi se pravilno odabrao kamen potrebno je poznavati njegove karakteristike. U nastavku navodimo neke od najvažnijih fizičkih karakteristika kamena kao građevinskog materijala. (more…)
Read More
Najčešći načini obrade kamena

Najčešći načini obrade kamena

Članci, Evergreen, Gradjevinski materijali, Materijali
Način i tehnika obrade kamena zavisi od vrste stijene od koje je kamen dobijen i od njegove namjene. Kamen se iz kamenoloma vadi najčešće korišćenjem eksploziva čime se dobijaju veći blokovi koji se dalje usitnjavaju rezanjem i cijepanjem. Kasnije se manji komadi podvrgavaju daljoj preradi korišćenjem raznih alata i mašina. Najčešći način obrade kamena su tesanje, rezanje, glačanje i poliranje. (more…)
Read More
Podjela građevinskog kamena prema načinu obrade

Podjela građevinskog kamena prema načinu obrade

Članci, Evergreen, Gradjevinarstvo, Gradjevinski materijali, Materijali
Prirodni kamen je materijal koji se u građevinarstvu koristi od davnina, a svoju primjenu ima i danas. Kamen je kao materijal veoma postojan i trajan o čemu svedoče kameni objekti koji posle mnogo vjekova i dalje plijene svojom ljepotom. Boja, nijanse, tekstura, hemijske i fizičke osobine i struktura kamena zavise od stijene od koje je kamen dobijen. Postoje tri osnovne vrste stijena od kojih se dobija kamen: magmatske, sedimentne i metamorfne. Kamen se vadi u kamenolomima u obliku velikih blokova, a zatim se ti blokovi dalje obrađuju da bi se dobio kamen koji se može koristiti kao građevinski materijal. Prema obliku i obradi građevinski kamen se dijelli na: lomljen, obrađen i drobljen i mljeven kamen. (more…)
Read More
Podjela voda i njihova primjena u industriji građevinskih materijala

Podjela voda i njihova primjena u industriji građevinskih materijala

Članci, Evergreen, Gradjevinarstvo, Materijali, Tehnologija
U hemijskom smislu voda je jedinjenje vodonika i kiseonika. Nema boju, miris i ukus. Voda se u prirodi ne nalazi u čistom stanju već ima određeni procenat različitih mehaničkih primjesa, rastvorenih materija u vidu soli i gasova, mikroorganizama i bakterija. Jedna od najvažnijih osobina vode je njena moć rastvaranja i upravo se zbog toga nikad ne nalazi u čistom stanju. Vode koje se upotrebljavaju za izradu različitih građevinskih materijala potiču od atmosferske vode, a obično se dijele na atmosfersku, površinsku, podzemnu, industrijsku i otpadnu vodu. (more…)
Read More
Razlike između iverice, šper ploče, OSB ploče i medijapana

Razlike između iverice, šper ploče, OSB ploče i medijapana

Članci, Evergreen, Gradjevinski materijali, Materijali, Namještaj i oprema
Na tržištu postoje više različitih vrsta pločastih materijala koji se koriste u standardnoj građevinskoj praksi. Najčešće se koriste iverica, šper ploča, OSB ploča i MDF ploča. U zadnje vrijeme se upotreba ovih ploča kod nas značajno povećala, a područja primjene se i dalje šire. Ove ploče se koriste za oblaganje podova, zidova, plafona kao i za izradu namještaja. S obzirom da mnogi ljudi ne znaju razliku izmedju ovih ploča i da ih smatraju istim proizvodima, u nastavku objašnjavamo razlike u načinu proizvodnje, izgledu, karakteristikama i primjeni. (more…)
Read More
Poziv zainteresovane javnosti u cilju pripreme Programa privremenih objekata za NP „Biogradska gora“ za period 2019 – 2023. Godina

Poziv zainteresovane javnosti u cilju pripreme Programa privremenih objekata za NP „Biogradska gora“ za period 2019 – 2023. Godina

Arhitektura, Članci, Gradjevinarstvo
Ministarstvo održivog razvoja i turizma je, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17,44/18 i 63/18) u obavezi da donese Program privremenih objekata za NP „Biogradska gora“ U cilju pripreme i izrade što kvalitetnijeg Programa, a polazeći od potrebe da se obezbijedi što veći stepen transparentnosti i omogući prethodno učešće zainteresovane javnosti, a posebno zainteresovanih korisnika prostora odnosno lokalnog stanovništva u opštinama Berane, Mojkovac, Kolašin Ministarstvo je pripremilo odgovarajući Upitnik.  Upitnik  je potrebno popuniti u periodu od 24.10.2019. godine do 04.11.2019. godine i isti dostaviti na adresu javna.rasprava@mrt.gov.me. Izvor: www.gov.me
Read More
Poziv zainteresovane javnosti u cilju pripreme Programa privremenih objekata za NP „Lovćen“ za period 2019 – 2023. Godina

Poziv zainteresovane javnosti u cilju pripreme Programa privremenih objekata za NP „Lovćen“ za period 2019 – 2023. Godina

Arhitektura, Članci, Gradjevinarstvo
Ministarstvo održivog razvoja i turizma je, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17,44/18 i 63/18) u obavezi da donese Program privremenih objekata za NP „Lovćen“U cilju pripreme i izrade što kvalitetnijeg Programa, a polazeći od potrebe da se obezbijedi što veći stepen transparentnosti i omogući prethodno učešće zainteresovane javnosti, a posebno zainteresovanih korisnika prostora odnosno lokalnog stanovništva u opštinama Budva, Cetinje i Kotor Ministarstvo je pripremilo odgovarajući Upitnik.  Upitnik  je potrebno popuniti u periodu od 24.10.2019. godine do 04.11.2019. godine i isti dostaviti na adresu javna.rasprava@mrt.gov.me. Izvor: www.gov.me
Read More