D R V O . . .

…je materijal koji se koristi već hiljadama godina i predstavlja jedan od prvih materijala poznatih ljudskoj civilizaciji. Čak i pored pojave savremenih materijala, betona i čelika, drvo je i dalje često primjenjivan u gradnji.

Drvo je jedini biorazgradivi i obnovljivi gradjevinski materijal i kao takav veoma pogodan za održivu gradnju. Drvo je heterogen i anizotropan materijal, što znači da mu fizička i mehanička svojstva u različitim pravcima nisu ista.

Prednosti drveta kao građevinskog materijala:

  • Laka obradljivost
  • Velika čvstoća na pritisak i zatezanje, u odnosu na malu težinu
  • Odlična toplotna i zvučna izolacija
  • Žilavost
  • Lijep estetski izgled

Mane drveta kao građevinskog materijala:

  • Laka zapaljivost
  • Podložnost truljenju
  • Relativno velika promjena zapremine u dodiru sa vodom

Zaštita drveta

Drvene konstrukcije tokom svoje eksploatacije mogu biti izložene povećanoj vlazi, povišenim temperaturama, gljivama i insektima. Zbog ovog se moraju preduzeti odredjene mjere prilikom projektovanja i izvodjenje drvenih konstrukcija. Mora se voditi računa o tome da se, pravilnim projektovanjem, drveni konstruktivni elementi zaštite od potencijalnih izvora vlage i da se, premazivanjem određenim hemijskim sredstvima, smanji vrijeme paljenje drveta.

Klase kvaliteta drveta

I klasa- Gradja visoke nosivosti. Koristi se kod lijepljenih konstrukcija, lamelirano drvo. Kod klasičnih drvenih konstrukcija se rijetko koristi, osim u posebnim slučajevima, na mjestima izuzetnog opterećenja.

II klasa – Gradja normalne nosivosti. Uglavnom se koristi za sve klasične drvene konstrukcije kao i kod manje opterećenih djelova lijepljenih konstrukcija.

III klasa – Gradja male nosivosti. Koristi se kod klasičnih drvenih konstrukcija u slučaju kada se ne zahtijeva poseban kvalitet, uglavnom kod pomoćnih, manje opterećenih objekata.